Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2015

skinnier
Powrót po chorobie
Cały tydzień byłam na antybiotyku, w końcu się od niego uwolniłam.
Zapraszam na: www.projectfirstofjuly.tumblr.com Mam nadzieję, że będziecie mnie wspierać <3
Reposted byskinnyShinzoGekaiunhappysmokrazupapaulajna

March 02 2015

skinnier
Co tu dużo pisać
Kupiłam skakankę!
Chyba nie uda mi się dokończyć Mel B, ale dlaczego mam się męczyć rutyną? Tego najbardziej nie lubię.
Reposted byunhappysshedevil

March 01 2015

skinnier
Być po prostu piękną
Uwaga:
zaczęłam biegać.
I chyba mi się podoba, ale obtarłam sobie stopy bardzo mocno. 
Tags: sj bieganie
Reposted byprincessconsuela princessconsuela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl